Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Goda exempel

På den här sidan kommer vi att presentera goda exempel för arbete med resurseffektivitet. Det kan vara tekniska lösningar såväl som organisatoriska. Tanken är att ge fler möjlighet att använda sig av goda lösningar och att inspirera till egna initiativ. Kontakta oss om du har ett bra exempel som du vill dela med dig.

Energieffektiviseringsforum

Eneff-forum är ett öppet forum för diskussion, kunskapsutbyte och analys om hur Sverige på bästa sätt kan energieffektivisera för att nå de resurs- och klimatmål som regering och riksdag har fastställt.

Det pågår ett betydande antal utredningar, beslutsprocesser och initiativ inom EU och på nationell och lokal nivå som berör energieffektivisering. De kommande åren ska flertalet av dessa landa i regelverk som kommer att styra hur vi bygger och värmer våra fastigheter för lång tid framöver. Komplexiteten och de långsiktiga effekterna av besluten gör att diskussionen behöver fördjupas.

Vi, Fortum Värme, Skanska och Veidekke och har bildat Eneff-forum just för att skapa ett forum för detta öppna samtal. Vi vill tillsammans med alla berörda och intresserade:

  • Skapa ett forum för öppet, kunskapssökande samtal om energieffektivisering i allmänhet och inom energiförsörjning av fastigheter i synnerhet
  • Bevaka nyhetsflödet inom energieffektiviseringsområdet
  • Samla och ordna EU-direktiv, nationella lagar och förordningar och andra regelverk som har bäring på energieffektiviseringsområdet
  • Samla och ordna utredningar och rapporter från akademin och andra institutioner som ägnar sig åt analys, forskning och utredning inom energieffektiviseringsområdet

Läs mer på  http://www.eneff-forum.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2013-09-04

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.