Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Energiresursindex

- Ny metod beskriver fjärrvärmen i ett resursperspektiv

Det saknas idag ett sätt att bedöma energieffektivisering och hushållning med energiresurser på ett objektivt sätt. Det vill säga där olika energibärares relativa betydelse går att bestämma på ett analytiskt sätt och som kan accepteras av de flesta. För fjärrvärmens del innebär detta att man inte beaktar dess positiva miljöaspekter på ett tillfredställande sätt vid miljöbedömningar, klassningar eller i klimatdeklarationer.

I detta projekt har därför en helt ny metod kallad energiresursindex utvecklats och där tar man hänsyn till de olika energislagens egenskaper vad gäller uthållighet och tillgänglighet.

Det ger en bra vägledning om vilka energikrävande produktsystem som bäst leder mot en hållbar utveckling. Bedömningsmetoden för energiresursindexet bygger på metoden.

Senast ändrad: 2014-09-19

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.