Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Syfte och arbetssätt

Vårt syfte

Centrumets syfte är att bidra till näringslivets arbete för:

 • ökad materialeffektivitet
 • ökad energieffektivitet
 • hållbart användande av ekosystemtjänster
 • ökad konkurrenskraft
 • minskad miljöpåverkan

Fokus ligger på produktionsprocesser samt vatten- och avfallsprocesser som till exempel:

 • systemlösningar längs och mellan värdekedjor
 • intern processoptimering
 • val av råmaterial
 • återvinning och återanvändning av energi och/eller material mellan olika processer/branscher
 • återvinning av avfall

Vårt arbetssätt

Centrumet arbetar genom:

 • att skapa en branschöverskridande dialog och främjande av synergier i det strategiska utvecklingsarbetet
 • att sprida och utbyta kunskap och erfarenheter
 • att bidra till test av nya lösningar
 • att bidra med beslutsunderlag
 • att bidra till helhetssyn och därmed motverka suboptimering
 • omvärldsbevakning
Bild 1: Olika ansatser för optimerad resurseffektivitet längs och mellan värdekedjor. Bilden ger på olika exempel flöden (material, energi, avfall) och perspektiv (en process, flera processer, hela systemet)

Bild 1: Olika ansatser för optimerad resurseffektivitet längs och mellan värdekedjor. Bilden ger på olika exempel flöden (material, energi, avfall) och perspektiv (en process, flera processer, hela systemet)

Senast ändrad: 2014-09-19

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.